maandag
apr042011

03 Therapeutische massage

Bij de therapeutische massage is de volledige lichaamsmassage volgens de klassieke methode zoals eerder beschreven de basis. Individuele klachten worden behandeld o.a. door middel van combinaties uit bindweefselmassage, segmentmassage, sportmassage, shiatsu en lymfedrainage

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>